ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ได้เป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง การประยุกต์คณิตศาสตร์

ความคิดเห็น