เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ลงพื้นที่พัฒนาสินค้าภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น