โครงอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักปลอดภัย ภายใต้โครงการ U2T for BCG
ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

    

ความคิดเห็น