โครงการภาษาและสื่อสร้างสรรค์ในยุคออนไลน์  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565   ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมนตรี  อุดมพงษ์  ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนในยุคออนไลน์  พร้อมกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ในการรายงานข่าวสั้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาวิชาภาษาไทย  บูรณาการในรายวิชาภาษาไทยในงานวิทยุโทรทัศน์

ความคิดเห็น