โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร “ภาษากับการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์”   สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ความคิดเห็น