พาชมงาน “เดิ่นบ้าน ลานเมือง” โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
✅ในงานแสดงสาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม จาก 23 อำเภอ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
✅ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
✅หมอลำ
✅ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
✅การแสดงดนตรี
จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
📌วันที่ 7 มิถุนายน 2565
ณ โดมวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความคิดเห็น