เข้าร่วมดครงการ “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ”
วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ลานประดิษฐานพระพุทธสัพพัญยูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น