วันที่ 11 เมษายน 2565 ร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต และบริเวณลานไทร  ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธสัพพัญญูสุคโต พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส  การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  ในหัวข้อ “ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ เนื่องในสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันส้มตำลีลา โดยตัวแทนจากคณะและสำนักต่าง

ความคิดเห็น