การพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์
***
ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
***
ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลิงค์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1135594906997775&type=3

ความคิดเห็น