นิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๘ คน / ๖ โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนนางรอง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม โรงเรียนอนุบาลนางรอง โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

 

ิเทศนักศึกษา

ความคิดเห็น