วิทยากร ยกระดับข้าวหอมมะลิ ในชุมชน ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป คุณภาพของข้าวหอมมะลิ การตลาด การขายข้าวหอมมะลิ ณ.อบต.สองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ความคิดเห็น