ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ. บุรีรัมย์ อย่างสม่ำเสมอตลอดภาคการศึกษา

ความคิดเห็น