พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ความคิดเห็น