ร่วมผลิตรายการสวัสดีบุรีรัมย์ ช่วงของดีๆ ที่ชุมชนวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2565   ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น