วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่องบันจี้จัมป์มหาสนุก แก่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร วันที่ 29-30 มกราคม 2565

ความคิดเห็น