วันนี้งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้น้องๆ 🤓
และพาเที่ยวในงาน 🎉🎉🎉
✅นิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
❇️ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
❇️ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
❇️ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
22-23-24 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ และให้ความรู้โดยทีมงาน อนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
น้องๆรุ่นใหม่ ให้ความสนใจทางด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เป็นอย่างมาก 👍

ความคิดเห็น