ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น