ร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น