ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่1/2564
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร15
เวลา 10.00-12.10 น.
วันที่ 16 กันยายน 2564

ความคิดเห็น