วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเช่าพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการ และศูนย์อาหาร ครั้งที่ 3 /2564

โดยมีรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน

ความคิดเห็น