วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเช่าพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการ และศูนย์อาหาร ครั้งที่ 2 /2564

โดยมีรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน

 

ความคิดเห็น