อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“โครงการยกระดับการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

และผู้ร่วมโครงการ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ผู้สูงอายุตำบลเมืองฝาง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมจัดนิทรรศการ show&share บทสรุปรูปธรรมโครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12

ความคิดเห็น