ธวัชชัย  หาญกูล  กนกพร ธรรมสีลา  อารยา  มุสิกาและเลิศภูมิ  จันทร์เพ็ญกุล. (2564). การศึกษาอาหารเสริมต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตะกร้า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ISBN (e-book) : 1408-1417.

http://nac-husoc.bru.ac.th/downloads/Proceedings_NAC-HUSOC_2021.pdf

ความคิดเห็น