วิทยากรอบรม “เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง” ภายใต้โครงการ U2T ณ ตำบลบ้านยาง อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ความคิดเห็น