วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น