นำเสนอความรู้การจัดการข้อสอบด้วยระบบ LMS กับคณาจารย์วิชาศึกษาทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1f1U1BCB3rHq3Dj6ko6ijFmfZykZzZ6Gz/view?usp=sharing

 

 

ความคิดเห็น