วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ความคิดเห็น