วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ร่วมกิจกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกและดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์(กลุ่มสบู่สมุนไพร) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสบู่สมุนไพร” และ “ขั้นตอนการผลิตสบู่สมุนไพร” โดยวิทยากร “นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช” บริษัท สบู่เธอแอง ให้กับชุมชนตำบลกระสัง (บ้านกระสังหมู่ที่ 1) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน

     

ความคิดเห็น