วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รุ่นรหัส 64 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ในสาขารวม 6 ท่านเข้าร่วม มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 57 คน

ความคิดเห็น