การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ

แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น