การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.80 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร้อยละ 40.10 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 18.00 ความถี่ในการเข้าใช้งานมากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 52.80 จากการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบสารสนเทศและการให้บริการระบบสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x-bar = 4.14) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ ( x-bar = 4.18) ด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ( x-bar = 4.17) และด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (x-bar = 4.15) The research entitled ‘Satisfaction of Staff and Students towards Information System and ICT Service of Buriram Rajabhat University’ aimed to study the satisfaction of staff and students towards the information system and ICT service of Buriram Rajabhat University. The subjects were 377 staff and students. The research instrument was questionnaire. The data obtained were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results revealed that 69.80% of the respondents were female. 40.10% of them were students of Buriram Rajabhat University. 18.00% of the respondents were from Faculty of Management Science. In term of the frequency of the use of service, the results showed that 52.80% of the users use the service provided more than 10 times a week. From the results of the study, the satisfaction of the staff and students towards information system and ICT service of Buriram Rajabhat University as a whole was at the much level ( x-bar = 4.14). When considering in each aspect, there were 3 aspects satisfied at the much level: the service of information system (x-bar = 4.18), the management and efficiency of the information system (x-bar = 4.17), the security of information system (x-bar = 4.15).

ความคิดเห็น