วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ2 เข้าค่ายธรรมะ ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา “ติดปัญญา ชีวาสดใส” ณ วัดป่าไทยเจริญ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น