20 ตุลาคม 2563 นำนักศึกษาสาขาวิชาการสือสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 ฝึกถ่ายภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน … ส่วนหนึ่งของรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ความคิดเห็น