เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ให้คนทั้งประเทศได้รู้จัก และส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยได้รับเงินสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

🍂🍂 ผู้สนับสนุน 🍂🍂
🌾🌾 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้สนับสนุนงบประมาณ)
🌾🌾 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ____________________________________________________________🍂🍂
🌾 ศิลปิน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา คงนันทะ, ครูสุภาพ เจริญรัมย์, ครูชลธิชา สายเนตร อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร และนายจุฬา เจริญรัมย์
🌾 คำร้อง : ครูชลธิชา สายเนตร และอาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
🌾 ผู้เรียบเรียง : อาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
🌾 บันทึกเสียง : Zaleng studio one
🌾 นักแสดง : สุนิสา บุญมาก, สุรัตน์ หมวกเหล็ก, คำวัง เนาวบุตร, กิตติญา พิมพ์จันดา, วรกานต์ นิลชัย, จารินี พรหมภักดิ์ และนภัส พรหมภักดิ์
🌾 ตัดต่อ/ถ่ายทำ : วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์ เกษม เขื่อนมั่น
🌾 อำนวยการสร้าง : รุ่งเรือง งาหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตะวัน กุโบลา และกนิษฐา จอดนอก ____________________________________________________________ 🥰🥰
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ โดยนิยามไว้ว่า “เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาวเลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง” พื้นที่ปลูกข้าวในดินภูเขาไฟครอบคลุม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำภอห้วยราช อำเภอประโคนชัย อำเภอปะคำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอละหานทราย และอำเภอนางรอง 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

ความคิดเห็น