วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อรับฟังสภาพการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564

ความคิดเห็น