วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รับตรง รอบ 2 ณ อาคาร BRU complex ชั้น 2 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาสมัครรวมจำนวน 4 คน (สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

ความคิดเห็น