ร่วมจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น