ในวันที 8 พฤศจิกายน 2563 ทางสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์และสาขานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรมประชุมหารือเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน สู่การเป็นแหล่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเอกณรงค์ แพงคำแสน ท่านชฎาพร เภสัชชา และท่านกรกนก จำเนียรกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในการดำเนินงาน

ความคิดเห็น