วันที่ 28 ตค 63 เวลา 10.00-11.00 น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้างานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมงานออกแบบและก่อสร้าง อาคาร 1 ชั้น 1

 

 

 

ความคิดเห็น