วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.00น. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี ณ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 14

ความคิดเห็น