วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560

ความคิดเห็น