ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบ

ความคิดเห็น