พิธิทำบุญตักบาตร์ประจำสัปดาห์2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีการตักบาตรประจำสัปดาห์ 

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น