พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 กันยรยน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนคุณาคาร

ความคิดเห็น