ร่วมพิธีถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทยรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

ความคิดเห็น