วันที่2 มิถุนายน 2563  ได้เข้าร่วมการตรวจเครื่องแต่งกายก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น