ผู้วิจัย

นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของ นักวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 18 คน จาก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนคำถามปลายเปิดถูกวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์ในด้านการเขียน เป็นปัญหามากที่สุด ขณะที่การอ่านมีปัญหาน้อยที่สุด ส่วนปัญหาอื่นๆในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คือ การฟัง การพูดและการอ่าน ตามลำดับ 2. นักวิเทศสัมพันธ์มีความต้องการในการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอยู่ที่ระดับสูงที่สุด โดยทักษะในการฟังมีความต้องการเพิ่มทักษะสูงที่สุด ตามด้วย การเขียน การพูด และ การอ่านตามลำดับ ผลที่ได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของนักวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย และเป็นประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกด้วย

บรรณานุกรม

Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum: A Systematic Approach to Program Development. New York: Heinle & Heinle. Darasawang, P. (2007). English Language Teaching and Education in Thailand: A Decade of Change English in Southeast Asia: Varieties, Literacies and Literatures. Cambridge: Cambridge University Press. Dudley-Evans, T. & St John, M. J.(1988). Development in ESP: A Multidisciplinary Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Khamkaew, S. (2009). Needs and Problems in English Listening and Speaking Skills: A Case Study of the Metropolitan Police Officers at Counter Service at Chanasongkram Police Station. Master’s Thesis. Bangkok: Srinakharinwirot University. Krabi Provincial Office for Local Administration. (2015). Retrieved 19 November 2019, from http://www.krabilocal.go.th/2010/?menu=doc20160303. Krause, S. (2003). Need Analysis. Retrieved 19 November 2019, from http://linguistics.byn.edu/resources/volunteers/ TESOLBYU_NeedsAnalysis.html. Nunan, D. & Lamb, C. (1996). The Self-directed Teacher: Managing the Learning Process. Cambridge: Cambridge University Press. Planning Division. (2018). Role of the international relations affair. Retrieved 26 August 2018, from https://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/ vites&file=vites_work.html. Prachanant, N. (2012). “Needs analysis on English Language Use in Tourism Industry,” Procedia - Social and Behavioral Sciences. 66 : 117 – 125. Rattanawaropas, W. (2016), Problems and Needs of English Language Communication by Support Staff at Buriram Rajabhat University. Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University. Ruppawn, N. (2014). Needs and Problems on English Skill for Staff Members at the Elephant Study Center. Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University. Saipimpin, W. (2015). Approaches to Competency Development of International Relations Officers of the Office of International Affairs, the Secretariat of the Senate to Efficiently and Effectively Support International Mission of the Senate. Individual Study: Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs: Ministry of Foreign Affairs. Shodhganga. (2019). Writing Skill: An Overview. Retrieved 30 December 2019, from https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/51437/7/07_chapter3.pdf. Tamtani, M. (2019). “English Listening Difficulty of Passenger Service Officers, State Railway of Thailand”, Journal of Liberal Arts: Rangsit University: 2(14):111-126. Ungkanawin, K. (2017). “Thai Education 4.0 in the Context of Education Management for Sustainable Development”. Educational Management Journal: Srinakharinwirot University: 14(26):149-151. Yoyram, K. (2016). Problems and Needs in Using English Language of Staff at Bright Future International Training and Service (BFITS). Master’s Thesis. Buriram: Buriram Rajabhat University.

หน่วยงานการอ้างอิง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไฟล์แนบ

pdf 239971-ไฟล์บทความ-849179-1-10-20200630

ขนาดไฟล์ 383 KB | จำนวนดาวน์โหลด 260 ครั้ง

ความคิดเห็น