อบรม Pr

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อบรม Pr

ความคิดเห็น