เมื่อวันที่ 24 มิุนายน 2563   นางสาวพีรพร  ธรรมสุภา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นการอบรมแบบออนไลน์

 

 

 

ความคิดเห็น