ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 123/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการบูรณาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพและสุขภาวะของคนในช่วงวัย 50 ปี ถึง 70 ปี เขตพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น